Associació Salvem La Tossa


Dies esperant la resposta de l'Alcalde a la Carta Oberta
008165
 
Proposta de Modificacions al Reglament de Participació Ciutadana

 

Des l'Associació Salvem La Tossa, atenent a la cridà de l'Ajuntament de Benicarló per aportar suggeriments i crítiques al Reglament de Participació Ciutadana presentat públicament, us fem tramesa d'un seguit de propostes per que les tingueu en consideració a l'hora de la redacció definitiva i aprovació de l'esmentat reglament.

Els canvis que exposem en aquest document naixen d'una concepció de la participació ciutadana expressada com un dret individual i no necessàriament col·lectiu. De la mateixa manera, tot i reconeixent-ne la seua importància, entenem que la participació és més que el dret d'informació i a ésser consultats. El major grau de participació implica la possibilitat de fer propostes o recomanacions i que els poders públics locals es pronuncien al respecte.

És des d'aquest convenciment on trobem que el Reglament s'hauria de modificar substancialment ja que la participació més activa que dissenya es circumscriu a l'acció mitjançant associacions o entitats perfectament inscrites al registre municipal i emmarcades en una esfera d'actuacions molt concreta i definida. També entenem que una presidència dels òrgans de participació adjudicada a un membre del govern municipal, ja siga l'alcalde o el regidor de Participació Ciutadana, pot condicionar significativament l'autonomia participativa del membres que els integren. A més, per assolir un major nivell quantitatiu, però sobretot qualitatiu, de participació ciutadana, s'ha d'obrir el Reglament per incorporar altres canals a través dels quals poder fer arribar les propostes dels ciutadans i ciutadanes als òrgans de govern municipals.

A més, des del punt de vista formal, trobem el Reglament proposat molt feixuc i complicat i, per tant, caldria que es realitzara un esforç per aprovar una versió definitiva amb una lectura més àgil i fluida.

Per tot açò,

Proposem:

Substituir la redacció de l'article 28 per la següent: “L'Ajuntament podrà sotmetre a la consulta dels ciutadans i ciutadanes els assumptes de competència municipal que tinguen prou importància per als interessos de la població. Les consultes populars s'atindran a allò que estableix la Llei al respecte.”

Substituir la redacció de l'article 32 per la següent: “Qualsevol persona o col·lectiu de persones podrà plantejar una iniciativa ciutadana. Igualment pot plantejar una iniciativa ciutadana el Consell de la Ciutat establert en aquest Reglament.”

Substituir la redacció de l'article 37 per la següent: “L'audiència pública serà convocada per l'alcalde o alcaldessa, ja siga a iniciativa pròpia o bé a petició dels ciutadans i ciutadanes del municipi.”

Substituir la redacció de l'article 40 per la següent: “Es reconeix el dret que tenen els ciutadans i ciutadanes afectats per una decisió municipal a sol·licitar una audiència de la qual es derive una comissió de treball per al debat de l'assumpte que els afecta. Per això podran sol·licitar l'audiència i la constitució de la comissió de treball corresponent a través del Registre General degudament raonada.”

Substituir la redacció de l'article 41, apartat c) per la següent: “Igualment, els ciutadans i ciutadanes tindran el dret a intervenir en les respectives sessions quant tinguen interès directe amb l'assumpte en qüestió. Per açò deurà sol·licitar la seua compareixença per escrit dirigit a la presidència de la Comissió amb la major antelació possible.”

Substituir la redacció de l'article 42, apartat a) per la següent: “Qualsevol persona o col·lectiu ciutadà”

Afegir l'apartat h) a l'article 42: “Qualsevol proposta que es presente acompanyada el 5% de signatures acreditades de la població afectada major de 16 anys, inscrits en el cens municipal, amb les dades personals de cadascú dels signants serà automàticament inclosa en l'ordre del Dia del proper Ple ordinari a celebrar-se. Si la proposta inclou una petició per intervindré una de les persones proposants, també serà automàticament admesa.”

Substituir la redacció de l'article 46 per la següent: “Els ciutadans i ciutadanes tindran el dret a participar en els òrgans dels consells existents (sectorials, territorials i de ciutat)”

Eliminar els títols III i IV i els annexos I i II per convertir-los, si l'Ajuntament ho estima convenient, en un Reglament per a les Associacions i Entitats Locals desvinculat del Reglament de Participació Ciutadana.

Incloure el següent títol dedicat al Règim de Funcionament del Fòrum de Participació Ciutadana:

Definició

La finalitat del Fòrum de Participació Ciutadana és promoure i canalitzar la participació de tots els veïns i veïnes per dissenyar un model de desenvolupament sostenible per a Benicarló (l'Agenda 21 Local), aportant els seus valors i propostes, i analitzant qualsevol iniciativa que afecte al municipi.

És autònom i independent respecte de l'Ajuntament, altres administracions, partits polítics, organitzacions i associacions. L'Ajuntament, com a principal promotor de l'Agenda 21 Local, donarà el suport econòmic i material necessari per al funcionament del Fòrum. També canalitzarà les aportacions econòmiques amb les altres entitats que vulguen recolzar el Fòrum.

És un òrgan de caràcter consultiu. Els seus acords no vinculen l'Ajuntament però tindran el rang de recomanació per als òrgans de govern municipal, que hauran de donar resposta fonamentada i per escrit a totes elles.

Objectius

 • L'objectiu principal és l'elaboració de l'Agenda 21 Local -un Pla d'acció i millora ambiental a llarg termini-, per tal de definir un desenvolupament sostenible per a Benicarló.

 • Fomentar la participació i implicació ciutadana en la política ambiental municipal, així com en tots aquells assumptes i qüestions que afecten Benicarló.

 • Servir d'instrument per a la reflexió i el debat cívic sobre el present i futur del municipi.

 • Fer de nexe d'unió entre el nivell polític i el ciutadà, i facilitar així una comunicació recíproca.

 • Promoure la cultura de la cor responsabilitat de tots els agents socials i econòmics en aquest procés.

 • Potenciar nous hàbits i valors per tal d'aprofundir en una veritable democràcia participativa.

Membres

 • Pot ser membre del Fòrum qualsevol veí o veïna de Benicarló o qualsevol persona interessada a defensar els interessos del poble, sense necessitat de representar cap associació legalment constituïda.

 • Per complir els objectius la composició del Fòrum ha de ser representativa de la comunitat local.

 • S'elaborarà un registre dels membres efectius del Fòrum per facilitar les convocatòries als actes dels diferents òrgans. A banda, es faran anuncis adreçats al públic en general.

 • Puntualment es podrà convidar experts en aquells temes que haja de tractar el Fòrum, així com els representants o tècnics de poblacions veïnes quan siguen qüestions comunes.

Estructura

El funcionament del Fòrum es basarà en els següents òrgans interns:

Assemblea General.

 • És la reunió assembleària de tots els membres del Fòrum.

 • Es reunirà, amb caràcter ordinari, almenys un cop a l'any.

Comissió Permanent

 • És l'encarregada de dinamitzar i coordinar la marxa del Fòrum, així com de transmetre a l'Ajuntament els acords dels òrgans del Fòrum.

 • Es reunirà mensualment.

Consells

 • Per fer més operatiu el funcionament, els membres del Fòrum es dividiran en Consells, que tindran caràcter permanent.

 • Amb caràcter especial, es podran constituir Taules de treball per tractar temporalment qüestions concretes. Les Taules podran ser temàtiques (en atenció a temes concrets) o sectorials (segons les persones que el formen).

 • Segons les necessitats, s'afavorirà la integració de tècnics municipals en els Consells i les Taules.

 • Cada Consell nomenarà entre els seus membres els següents càrrecs:

Coordinador

 • Vetllarà pel bon funcionament del Consell i el representarà davant tercers.

 • Dinamitzarà els debats per intentar aplegar a un consens i no perdre la referència de la sostenibilitat.

Secretari

 • Convocarà les reunions i els actes que el Consell decideixca.

 • Alçarà acta de les reunions.

 • Representants en la Comissió Permanent (2 persones)

Reunions

 • Cada Consell fixarà lliurement la seua dinàmica d'actes però es reunirà almenys cada 2 mesos.

 • Les reunions seran obertes a totes aquelles persones que estiguen interessades en participar.

 • De cada reunió s'alçarà l'acta corresponent, que es llegirà i aprovarà en la sessió posterior.

Règim d'acords

 • El Fòrum intentarà consensuar totes les seues propostes per tal d'aplegar als acords per unanimitat dels membres. Quan això no siga possible, es farà constar la postura majoritària i totes les opinions discrepants.

 • Els acords dels òrgans del Fòrum s'expressaran per mig de recomanacions, resolucions, informes, etc.

Recursos

 • L'Ajuntament de Benicarló facilitarà els recursos humans, materials i econòmics necessaris per al funcionament del Fòrum, i posarà a disposició dels seus òrgans les instal·lacions municipals que requerisca.

 • Concretament, el Fòrum podrà requerir l'assessorament dels tècnics municipals, ja siga per mig d'assistència a les reunions o mitjançant l'elaboració d'informes.

Benicarló, 3 de novembre de 2005

© Copyright 2002-2007 Associació Salvem La Tossa