Associació Salvem La Tossa


Dies esperant la resposta de l'Alcalde a la Carta Oberta
008134
 
Estatuts de l'Associació Salvem La Tossa

 

Índex

Títol I. Denominació

Capítol I. Constitució i fins de l'associació

Article 1

Es constitueix l'Associació denominada Salvem la Tossa en el camp delimitat per la llei 191/64 de 24 de desembre i a l'empara del que disposa l'article 22 de la Constitució.

Article 2

L'Associació, que no té ànim de lucre, compta amb personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per a l'administració i disposició dels seus béns i per a l'acompliment dels seus fins.

Article 3

El domicili de l'Associació s'estableix a Benicarló i radica al C./ Crist de la Mar núm. 67

L'àmbit territorial d'acció previst per a l'Associació se circumscriu a Benicarló.

Article 4

Constitueixen els fins d'aquesta Associació la defensa i conservació del patrimoni cultural, històric, mediambiental i social de Benicarló.

Capítol II. Dels membres de l'associació. Els seus drets i obligacions

Article 5

Podran ser membres de l'Associació les persones majors d'edat que d'alguna manera tinguen interés a servir-ne els fins.

Hauran de presentar una sol.licitud per escrit a la Junta Directiva, i aquesta es pronunciarà en la primera reunió que celebre; si el sol.licitant s'ajusta a les condicions exigides en els Estatus, la Junta Directiva no li podrà denegar l'admissió.

Article 6

Els drets que corresponen als membres de l'Associació són els següents:

1. Assistir a les reunions de l'Assemblea General, amb dret de veu i vot.

2. Elegir o ser elegit per a llocs de representació o exercici de càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se'ls conferisca en cada cas.

4. Intervenir en el govern i en les gestions, així com en els serveis i activitats de l'Associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.

5. Exposar en l'Assemblea i en la Junta Directiva tot el que considere que pot contribuir a fer més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol.licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'Associació.

7. Rebre informació sobre les activitats de l'Associació.

8. Fer ús dels serveis comuns que estiguen a disposició de l'Associació.

9. Formar part dels grups de treball.

Article 7

Els deures dels membres de l'Associació són:

1. Ajustar la seua actuació a les normes estatutàries.

2. Complir els acords de l'Assemblea General i les normes que establisca la Junta Directiva per a portar a termini aquests acords.

3. Satisfer puntualment les quotes que s'establisquen.

4. Prestar la col.laboració necessària per al bon funcionament de l'Associació.

Article 8

Són causa de baixa en l'Associació:

1. La pròpia voluntat de l'interessat/da, comunicada per escrit a la Junta Directiva.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries.

Títol II. De l'organització i funcionament de l'associació

Capítol I. DE L'ASSEMBLEA GENERAL

Article 9

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'Associació; els seus membres formen part d'ella per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta.

Els membres de l'Associació, reunits en Assemblea General, legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes propis de la competència de l'Assemblea.

Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, inclosos els absents, els dissidents i els que tot i ser presents s'hagen abstingut de votar.

Article 10

L'Assemblea General té les següents facultats:

a) Modificar els Estatus de l'Associació.

b) Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres.

c) Controlar l'activitat i gestió de la Junta Directiva.

d) Aprovar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses, i la memòria anual d'activitats.

e) Elegir els membres de la Junta Directiva, així com també destituir-los i substituir-los.

f) Establir les línies generals d'actuació que permeten a l'Associació complir els seus fins.

g) Fixar les quotes que els membres de l'Associació hagen de satisfer.

h) Dissoldre i liquidar l'Associació.

La relació de les facultats indicades en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no suposa cap limitació a les àmplies atribucions de l'Assemblea General.

Article 11

L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínin un cop l'any, dins del primer trimestre.

L'Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol.licite un nombre de membres de l'Associació que represente, com a mínim, un deu per cent de la totalitat.

Article 12

La convocatòria de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es farà per escrit. Els anuncis de la convocatòria es colocaran en els llocs a determinar amb una anticipació de set dies com a mínim. En la mesura del possible, la convocatòria es dirigirà també a tots els membres individualment. La convocatòria expressarà el dia, l'hora i el lloc de la reunió, així com també l'ordre del dia. Se inclouran preceptivament en l'ordre del dia de l'Assemblea General les qüestions suscitades per cada grup de treball sempre que prèviament s'hagen comunicat a la Junta Directiva.

Les reunions de l'Assemblea General les presidirà el President de l'Associació. Si n'és absent, el substituirà el Vicepresident o el Vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a Secretari qui ho siga de la Junta Directiva.

El Secretari redactarà l'acta de cada reunió que reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s'hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions.

En començar cada reunió de l'Assemblea General es llegirà l'acta de la sessió anterior a fi d'aprovar-la.

Article 13

L'Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l'assistència d'un mínim d'un vint-i-cinc per cent dels socis; i en segona convocatòria, siga quin siga el nombre de socis assistents. La segona convocatòria s'haurà de celebrar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc.

Article 14

En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'Associació.

Els acords es prendran per majoria de vots presents.

Per a adoptar acords sobre la separació de membres i nomenament de la Junta Directiva, modificació d'Estatus, dissolució de l'Associació, constitució d'una Federació d'Associacions similars o integració en una que ja existisca, serà necessari un nombre de vots equivalents a les dues terceres parts dels assistents, sempre que en aquesta reunió hi siguen presens més de la meitat dels membres de l'Associació en primera convocatòria. En segona convocatòria serà suficient el vot de les dues terceres parts dels assistents independentment del nombre que n'hi haja, reunits en Assemblea General extraordinària.

Capítol II. La junta directiva

Article 15

L'Assemblea la regirà, administrarà i representarà la Junta Directiva formada per: el President/a de l'Associació, el Vicepresident/a, el Secretari/a, el Tresorer/a, els/les Vocals que siguen necessaris, amb un mínim de tres.

Seran escollits per sufragi universal lliure i secret.

L'elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació dels membres de l'Assemblea General.

Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podrà presentar-s'hi i no serà necessari que hi haja tants noms com llocs a cobrir, i seran escollits per als càrrecs de President/a, Vicepresident/a i Vocals els candidats/es que hagen obtingut major nombre de vots i per aquest ordre. El Secretari/a i el Tresorer/a els escollirà la Junta Directiva d'entre els seus membres. Els càrrecs de President/a, Secretari/a i Tresorer/a hauran de recaure en tres persones diferents.

L'exercici del càrrec serà gratuït.

Article 16

Els membres de la Junta Directiva exerciran el seu càrrec durant un període de tres anys, i podran ser reelegits consecutivament per dos períodes més.

El President únicament podrà ser reelegit de forma consecutiva una sola vegada.

El cessament en el càrrec abans de l'extinció del termini reglamentari podrà deure's a: dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se'n raonen els motius; malaltia que incapacite per al l'exercici del càrrec; baixa com a membre de l'Associació; sanció imposada per una falta comesa en l'exercici del càrrec.

Les vacants que es produïsquen en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que se celebre. No obstant això, la Junta podrà comptar, provisionalment, fins a la següent Assemblea General, amb un membre de l'Associació per al càrrec vacant.

Article 17

La Junta Directiva posseeix les següents facultats:

a) Ostentar i exercitar la representació de l'Associació, portar-ne a terme la direcció i l'administració de la manera més àmplia que reconega la llei, i complir les decisions preses per l'Assemblea General, i d'acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que l'Assemblea General establisca.

b) Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant dels organismes públics, per a l'exercici de toda mena d'accions legals i per a la interposició dels recursos pertinents.

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'Associació.

d) Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els membres de l'Associació hagen de satisfer.

e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que s'hi adopten, es complisquen.

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General per tal que els aprove, i confeccionar els pressupostos del exercici següent.

g) Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea General.

h) Contractar els empleats que puga tenir l'Associació.

i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se que els serveis funcionen amb normalitat.

j) Establir grups de treball per a aconseguir, de la manera més eficient i eficaç, els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projecten realitzar.

k) Nomenar el vocal de la Junta Directiva que s'haja d'encarregar de cada grup de treball, a proposta del mateix grup.

l) Realitzar les gestions necessàries davant els organismes públics, entitats i altres persones, per a aconseguir subvencions o altres ajudes.

m) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis en qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi haja en aquests dipòsits. La disposició de fons es determina en l'article 31.

n) Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist en els estatus presents i donar-ne compte en la primera Assemblea General.

o) Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d'una manera específica a cap altre òrgan de govern de l'Associació, o que es delegue expressament en la Junta Directiva.

Article 18

La Junta Directiva convocada prèviament pel President/a o per la persona que el substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen, però en tot cas no podrà ser superior a dos mesos.

Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoque amb aquest caràcter el President/a o bé si ho sol.licita un terç dels que la composen.

Article 19

La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda amb convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més u.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, i poden excusar la seua assistència per causes justificades. En qualsevol cas serà necessària l'assistència del President/a i del Secretari/a o de las persones que els sustituïsquen.

La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 20

La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seues facultats en una o diverses comissions o grups de treball, si compta per a fer-ho amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o diversos mandataris per a exercir la funció que la Junta els confie amb les facultats que crega oportú confiar-los en cadascun dels casos.

Article 21

Els acords de la Junta Directiva es faran constar en el llibre d'actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè s'aprove o es rectifique.

Capítol III. Del president i vicepresident de l'associació

Article 22

El President/a de l'Associació també serà President/a de la Junta Directiva.

Són pròpies del President/a les següents funcions:

a) Les de direcció i representació legal de l'Associació per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) La presidència i la direcció dels debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre vot de qualitat decisori en el casos d'empat.

d) Convocar les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar els actes i els certificats confeccionats pel Secretari/a de l'Associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que delegue l'Assemblea General o la Junta Directiva.

Al President/a el substituirà, en cas d'absència o malaltia, el Vicepresident/a o el vocal de més edat de la Junta.

Capítol IV. Del tresorer/a i del secretari/a

Article 23

El Tresorer/a tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'Associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, a fi de sotmetre'ls a la Junta Directiva. Portarà un llibre de caixa. Signarà els rebuts, quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran de ser visades prèviament pel President/a. La disposició de fons es determina en l'article 31.

Article 24

El Secretari/a haurà de custodiar la documentació de l'Associació, redactar i signar les actes de les reunions de les Assemblees Generals i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que s'hagen de lliurar, així com portar a terme el llibre de registre de socis de l'Associació.

Així mateix ha de comunicar al Registre d'Associacions qualsevol canvi de les dades referents a la denominació, fins, domicili, àmbit territorial d'acció, òrgans directius, forma d'administració, procediment d'admissió i pèrdua de la qualitat de socis, drets i deures dels mateixos, patrimoni fundacional, recursos econòmics previstos, límits del pressupost anual o destinació dels béns romanents en cas de dissolució de l'Associació, perquè puguen tenir efectes davant l'administració.

Capítol V. De les comissions o grups de treball

Article 25

La creació i constitució de qualsevol grup o comissió de treball, la plantejaran a la Junta Directiva els membres de l'Associació que vulguen formar-lo, els quals explicaran les activitats que s'hagen proposat portar a terme.

La Junta Directiva l'aprovarà, i només podrà denegar-ne la constitució amb el vot en contra de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o grups de treball, sempre que compte amb el suport d'un nombre mínim de socis.

L'encarregat de les esmentades comissions o grups de treball presentarà almenys un cop al mes a la Junta Directiva un informe detallat de les seus actuacions.

Títol III. DEL Règim econòmic de l'associació

Article 26

Atenent a la seua naturalesa, aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article 27

El límit del pressupost anual no excedirà de 30.000 Euros.

Article 28

Els recursos econòmics de l'Associació es nodriran:

a) De les quotes que fixe l'Assemblea General als seus membres.

b) De les subvencions oficials o particulars.

c) De donacions, herències o llegats.

d) De les rendes del mateix patrimoni o bé d'altres ingressos que puguen obtenir-se.

Article 29

Tots els membres de l'Associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés, quotes trimestrals i quotes extraordinàries.

Article 30

L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

Article 31

En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en establiments de crèdit, han de figurar la signatura del President/a, el Vicepresident/a, el Tresorer/a, el Secretari/a i un vocal.

Per a poder disposar de fons, n'hi haurà prou amb dues signatures, una de les quals serà necessàriament la del Tresorer/a o bé la del President/a.

Títol IV. Inspeccions i sancions

Article 32

La inspecció del compliment o la interpretació d'aquests Estatuts correspon a l'Assemblea General, d'acord amb el quòrum que estableix el paràgraf tercer de l'article 14.

Article 33

La Junta Directiva vetlarà perquè es complisquen les normes que contenen aquests Estatuts, d'acord amb el dictamen de l'Assemblea General.

Títol V. Dissolució de l'associació

Article 34

L'Associació podrà ser dissolta si així ho acorda l'Assemblea General convocada expressament per a aquest fi amb caràcter extraordinari.

Article 35

Una vegada acordada la dissolució, l'Assemblea General prendrà les mesures oportunes, tant quant a la destinació que es done als béns i drets de l'Associació, com pel que fa a la finalitat, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.

L'Assemblea està facultada per a escollir una comissió liquidadora, sempre que ho crega necessari.

Els membres de l'Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seua responsabilitat es limitarà a complir les obligacions que ells mateix hagen contret voluntàriament.

El romanent net que resulte de la liquidació es lliurarà directament a l'ONG que l'associació decideisca abans de la seua extinció.

Les funcions de liquidació i execució dels acords a que facen referència els paràgrafs anteriors seran competència de la Junta Directiva, si l'Assemblea General no ha conferit aquesta misió a una comissió liquidadora especialment designada.

Benicarlo, 11 de març de 2002.

© Copyright 2002-2007 Associació Salvem La Tossa