Associació Salvem La Tossa


Dies esperant la resposta de l'Alcalde a la Carta Oberta
008165
 
Suggeriments sobre la Proposta d'Ordenació del Territori per a concert amb la Conselleria d'Urbanisme

 

Des de l'Associació Salvem La Tossa, atenent a la crida de l'Ajuntament de Benicarló per aportar suggeriments a la proposta d'ordenació del territori per a concert amb la Conselleria d'Urbanisme us fem tramesa d'un seguit de propostes perquè les tingueu en consideració a l'hora de la redacció definitiva.

Abans d'exposar la visió de l'Associació, volem fer constar:

 • Que falta la major part de la documentació del Concert Previ que es relaciona en l'article 43 del Decret 201/1998 del Govern Valencià perquè els veïns puguen valorar adequadament la proposta de l'Ajuntament.

 • La manca de participació que ha tingut el procés d'elaboració de la proposta. L'actual equip de govern ha faltat al compromís de reunir-se amb aquesta associació i altres abans de la seua confecció.

Tot i això, sobre la proposta feta pública fem la següent valoració:

 • Manca un model urbanístic clar. La nova proposta es hereva de l'anterior homologació i està encotillada per voler legalitzar les actuacions irregulars anteriors.

 • L'execució completa de la proposta suposaria un Benicarló de 85.000 habitants, més del triple de la població actual, la qual cosa triplicaria el consum de recursos i la generació de residus, el que la fa absolutament insostenible.

 • No dibuixa un model econòmic equilibrat. La proposta es decanta cap al sector serveis i de construcció turística, sectors d'evolució molt conjuntural. A més, no aprofita l'experiència del poble en els sectors agrícola, pesquer i industrial.

El Benicarló que proposem necessita:

 • Incrementar la zona agrícola protegida per als conreus tradicionals com la carxofa, l'olivera, ... L'actual legislació urbanística valenciana permet que tot el sòl no urbanitzable comú acabe urbanitzat. Per això és necessari que tot el sòl que en la proposta de l'Ajuntament apareix com no urbanitzable comú quede com a sòl no urbanitzable protegit (SNUP 2 Protecció agrícola).

 • Recuperar les zones urbanes que s'estan degradant, com el nucli antic. S'ha d'acabar d'urbanitzar els solars que romanen sense aprofitar en la ciutat (Partida Povet, carrer d'Ulldecona, avinguda Castelló, ...).

 • Ser una ciutat compacta. A la zona litoral nord només s'haurà de classificar com a sòl urbanitzable de baixa densitat les partides Riu i Surrach mantenint per a ús agrícola la partida Aigua-Oliva, tal com va manifestar l'actual equip de govern en el seu moment.

 • Gaudir d'un model econòmic equilibrat on cap sector productiu siga residual.

 • Disposar d'una zona de transició sense edificar entre la part residencial i la industrial. Aquesta zona de transició serà agrícola. Això suposaria seguir un model de desenvolupament urbanístic més avançat que ha demostrat ser eficient a altres ciutats europees com Brussel·les. Aquesta zona de transició compleix dos objectius:

  • fa de cinturó verd que envolta la ciutat; i

  • garanteix el subministrament de productes frescos per a la pròpia ciutat.

 • Comptar amb més superfície amb la qualificació de sòl no urbanitzable protegit.

  • Augmentar el sol no urbanitzable protegit de la muntanya de la Tossa fins l'inici de la vessant.

  • Delimitar una zona d'especial protecció per tot el marge del barranc d'Aigua-Oliva.

 • Consolidar el sector industrial amb l'ampliació de les zones d'activitats econòmiques cap al terme de Peníscola, entre la futura N-340 i l'AP-7.


El Benicarló que proposem no necessita:

 • Consolidar actuacions urbanístiques realitzades fora d'ordenació.

 • Habitatges buits la major part de l'any.

 • Una ciutat dispersa esclava de l'automòbil.

 • Cap camp de golf. El model turístic que li cal a Benicarló ha de ser sostenible i diferenciador. El malbaratament dels recursos hídrics que comporta mantindre un camp de golf a una zona, la nostra zona, cada cop més mancada d'aigua, repercutirà en la qualitat de vida dels ciutadans de Benicarló i en la font de subsistència dels nostres llauradors. No hi ha cap justificació per a la instal·lació d'un camp de golf al terme. El suposat atractiu turístic es diluirà amb l'elevada oferta comarcal de camps de golf.

Encara que, potser, aquest no és el moment aprofitem per demanar que es considere, entre d'altres, l'adopció de les següents mesures:

 • Una xarxa separativa de clavegueres, com a mínim per a les noves àrees urbanes.

 • Eliminar la línia del PAI de la Tossa Campo de Golf en el Plànol.

 • Proposta de Paratge Natural Municipal per a la Tossa i el barranc d'Aigua-Oliva.

 • Depuradora amb tractament terciari i re-aprofitament de les aigües.

 • Ordenança d'energies alternatives seguint el model de Barcelona.

 • Soterrament de tot el cablejat aeri.

 • Construcció de galeries soterrànies de servei per a la canalització de llum, gas, aigua, comunicacions, ... que eviten la perforació periòdica dels carrers.

 • Consultar als ciutadans.

Benicarló, 15 de febrer de 2005

© Copyright 2002-2007 Associació Salvem La Tossa