Associació Salvem La Tossa


Dies esperant la resposta de l'Alcalde a la Carta Oberta
008165
 
I Concurs de Fotografia "Salvem La Tossa"

 

Bases (en valencià)

1. PARTICIPANTS: Podrà participar-hi qualsevol persona que ho desitge.

2. TEMA: En aquesta convocatòria el tema serà: La Tossa.

3. NOMBRE DE FOTOGRAFIES: Cada participant podrà presentar un màxim de 4 fotografies.

4. PROCEDIMENT: En blanc i negre o color.

5. FORMAT I PRESENTACIÓ: El format serà lliure.La presentació es farà muntada sobre suport rígid.

6. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES: Totes les obres s'hauran d'identificar amb el nom de l'autor.

7. ENVIAMENT DE LES OBRES: Les obres hauran de presentar-se per correu al Passeig Marítim, 19 (Jets Radical). 12580 Benicarló. Per a entregar-les en mà en l'horari de dilluns a dissabte de 17 a 20,30 hores.

8. TERMINI D'ADMISSIÓ: El termini de presentació s'inicia amb la publicació de les bases i s'acabarà el dia 17 de maig de 2002.

9. JURAT: El jurat serà popular entre els visitants de l'exposició.

10. DECISIÓ DEL JURAT: La decisió del Jurat serà inapel.lable.

11. EXPOSICIÓ: Les obres estaran exposades a la sala d'exposicions de la Caixa Rural de Benicarló.

12. PUBLICACIÓ: Les obres guanyadores es publicaran a la seu d'internet de l'Associació Salvem la Tossa. www.latossa.org .

13. PREMIS:

Premi d'honor a la millor col.lecció de 4 fotografies.

Premi a la millor fotografia de flora i fauna

Premi a la millor fotografia de patrimoni cultural.

Premi a la millor fotografia paisajística.

Totes les obres seleccionades quedaran en propietat de l'organització que es reserva el dret d'exposició, reproducció, publicació o qualsevol altre propòsit, citant sempre el nom de l'autor. No els pertocarà cap contraprestació pels drets de les seues obres. La resta de les obres podran ser retirades personalment pels concursant en el termini d'1 mes des de la clausura de l'exposició.

Els concursants es responsabilitzen totalment que no hi haja drets a tercers en les obres presentades, ni qualsevol reclamació per drets d'imatge.

Bases (en castellano)

1. PARTICIPANTES: Podrá participar cualquier persona que lo desee.

2. TEMA: En esta convocatoria el tema será: La Tossa

3. NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS: Cada participante podrá presentar un máximo de 4 fotografías.

4. PROCEDIMIENTO: En blanco y negro o color

5. FORMATO Y PRESENTACIÓN: El formato será libre. La presentación se hará montando la obra fotográfica sobre un soporte rígido.

6. IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS: Todas las obras se identificarán con el nombre del autor, y título si lo hubiere.

7. ENVIO DE LAS OBRAS: Las obras se podrán enviar por correo a la siguiente: Passeig Marítim, 19. 12580 Benicarló (Jets Radical) o entregarlas en mano de lunes a sábado de 17 a 20,30 horas.

8. PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo de presentación se inicia con la publicación de las bases y finaliza el día 17 de mayo de 2002.

9. JURADO: Por votación popular de los visitantes de la exposición.

10. EXPOSICIÓN: Las obras estarán expuestas en la sala exposiciones de la Caixa Rural Benicarló .

11. PUBLICACIÓN: Las obras ganadoras se publicarán en la sede de internet de la Asociación Salvem la Tossa (http://www.latossa.org)

12. PREMIOS:

Premio de honor a la mejor colección de 4 fotografías.

Premio a la mejor fotografía de flora y fauna.

Premio a la mejor fotografía de patrimonio cultural

Premio a la mejor fotografía paisajística.

Todas las obras premiadas quedarán en propiedad de la organización que se reserva el derecho de exposición, reproducción, publicación o cualquier otro propósito, citando siempre el nombre del autor. No habiendo lugar a contraprestación alguna por derechos de sus obras. El resto de las obras podrán ser retiradas personalmente por los concursantes en el plazo de 1 mes desde la clausura de la exposición.

Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos a terceros en las obras presentadas, así como toda reclamación por derechos de imagen.

© Copyright 2002-2007 Associació Salvem La Tossa