Associació Salvem La Tossa


Dies esperant la resposta de l'Alcalde a la Carta Oberta
008134
 
Nota de premsa - No volem cap camp de golf

 

24 octubre 2006

Durant l'estiu passat, l'ajuntament organitza unes Jornades de Participació Ciutadana per l'elaboració del nou PGOU de Benicarló. Hi hagueren tres taules o panells temàtics: d'activitats turístiques, d'activitats econòmiques i cohesió social. Dos representants de Salvem la Tossa van participar en la de turisme.

Una de les conclusions recollia "la controvèrsia existent" respecte a la localització del camp de golf. Mentre la taula de turisme aprovà, amb la nostra excepció, la ubicació proposada pel projecte de PGOU al costa de la N-340 amb una sèrie de condicions -reserva d'un 50% per ús hoteler, instal·lacions accessibles a tota la població?-, la taula d'activitats econòmiques dubtava de la seva viabilitat econòmica a causa de "l'atomització excessiva de la propietat i la presència de gran quantitat d'habitatges i indústries". A la taula de cohesió social s'assenyalà que l'excessiu ús hoteler previst restarà viabilitat econòmica al camp de golf. Francisco Manuel Carvajal -un dels promotors de Terrazahar Golf & Ressort- proposà la Tossa com una localització més adequada, tal com figura en el document-resum de les Jornades de Participació que es pot consultar a la web de l'ajuntament.

L'associació Salvem la Tossa sempre ha manifestat la seva oposició a qualsevol camp de golf, en concret al terme de Benicarló estigui on estigui. A principis de 2006, el consistori alentà a la ciutadania a fer suggeriments al projecte de PGOU. Amb data de 15 de febrer de 2006, en vam fer arribar una sèrie on indicàvem que Benicarló no necessitava cap camp de golf pel malbaratament de recursos hídrics, de sòl i paisatgístics. L'elevada oferta comarcal de camps de golf faria difícil la seva viabilitat i li treuria el seu caràcter diferencial. Benicarló necessita un model turístic sostenible, autènticament diferencial i inserit en la seva estructura espacial i social.

També vam fer diverses aportacions al panell d'activitats turístiques, en concret una sobre la revaloració dels recursos natural del terme i altra sobre el camp de golf. Consideràvem que la proposta de camp de golf a la N-340 no té part dels defectes del proposta del de la Tossa  perquè limita els habitatges unifamiliars al 50% i s'ubica al costat del nucli urbà. Però, tant en aquesta com en qualsevol altra ubicació, no aporta cap singularitat a Benicarló, consumeix molts recursos hídrics i de sòl en un terme menut i és de dubtosa viabilitat econòmica front la futura oferta comarcal. Oferíem com alternativa altres activitats lúdic-esportives no tant exigents en recursos com sòl i aigua: centre hípic, ciutat esportiva, centre de vacances juvenil... La  nostra postura ha sigut coherent i continuem pensat que Benicarló no necessita cap camp de golf.

Gran part de les persones que a les Jornades de Participació Ciutadana manifestaren la inconveniència de la ubicació del camp de golf al costat de la N-340, ho feren per interessos privats, professionals o personals. En realitat, el que desitgen és que el camp de golf es faci a la Tossa amb una gran quantitat d'habitatges unifamiliars. Actualment, els promotors de Terrazahar Golf & Ressort són propietaris d'una part important dels terrenys del paratge de la Tossa, que, en el projecte de PGOU figuren com sol no urbanitzable. Quin negoci farien si es requalificaren aquells terrenys a urbans!

Els camps de golf són, en realitat, jardins de grans urbanitzacions, consumidors de gran quantitat de recursos i transformadors del paisatge. Per allò dit, ens oposem a tot camp de golf. En el seu moment, presentarem al·legacions al Concert Previ del PGOU en aquest sentit, i esperem que molts benicarlandos facin el mateix.

© Copyright 2002-2007 Associació Salvem La Tossa